Obchodní podmínky

Internetových stránek

Užívání těchto internetových stránek se řídí níže uvedenými podmínkami. Tyto podmínky se vztahují na veškeré uživatele, kteří tyto internetové stránky navštíví. Každý uživatel je povinen se s těmito podmínkami seznámit.

Provozovatel:

Tyto internetové stránky provozuje společnost Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5 (dále jen „provozovatel“).

Zpracovatel:

Zpracovatelem obsahu a osobních údajů je brainz.cz s. r. o., Fibichova 13/2, 130 00 Praha 3 (dále jen „zpracovatel“).

Rozhodné právo:

Jakékoli vztahy vznikající v souvislosti s prohlížením nebo jiným užíváním těchto internetových stránek se řídí českým právem.

Obsah internetových stránek:

Uživatelé berou na vědomí, že stránka je pro starší 18 let a že není možné zaručit, že obsah těchto internetových stránek bude vždy zcela přesný, pravdivý a pravidelně aktualizovaný. Provozovatel publikuje veškeré informace, tipy nebo rady uvedené na internetových stránkách v dobré víře o jejich nezávadnosti. V žádném případě je však nelze považovat za odborné informace, tipy nebo rady.

Uživatelé berou na vědomí, že obsah internetových stránek a jeho rozsah se může měnit nebo být zcela odstraněn, a to bez předchozího upozornění. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínit přístup k některému obsahu internetových stránek registrací uživatele.

Žádná informace obsažená na těchto internetových stránkách nepředstavuje nabídku na uzavření smlouvy.

Před konzumací nebo použitím jakéhokoli výrobku prezentovaného na těchto internetových stránkách se doporučuje seznámit se se složením jednotlivých produktů a zvážit svůj zdravotní stav, abyste předešli případným zdravotním rizikům.

Ochrana osobních údajů

Přístup na internetové stránky nebo jejich část může být podmíněn registrací uživatele, tj. sdělením některých osobních údajů provozovateli. Jedná se zejména o jméno, příjmení, region, rok narození, e-mailovou adresu, zájmy, preference, atd.

Jakékoli osobní údaje poskytnuté uživatelem v souvislosti s užíváním těchto internetových stránek, zejména při registraci, budou shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovatelem nebo třetí osobou – zpracovatelem, na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Se získanými údaje je nakládáno jako s přísně důvěrnými.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak pokud se uživatel rozhodnul údaje poskytnout, je povinen poskytnout údaje přesné a pravdivé, v případě jejich změny tuto neprodleně písemně oznámit provozovateli. Jejich poskytnutím v rámci registrace uživatel souhlasí se shromažďováním a zpracováním poskytnutých údajů provozovatelem coby správcem jakýmikoli prostředky pro dále uvedené účely po dobu nezbytně nutnou. Svůj souhlas s jejich použitím může uživatel kdykoliv bezplatně písemně odvolat.

Na základě žádosti uživatele mu budou za úhradu nutných nákladů poskytnuty informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů ve smyslu § 12 zákona č. 101/2000 Sb. Pokud se bude uživatel domnívat, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, je oprávněn od provozovatele požadovat vysvětlení nebo žádat odstranění závadného stavu (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li provozovat žádosti užiávatele, má uživatel právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se však může účastník obrátit i přímo.

Použití osobních údajů:

Osobní údaje poskytnuté provozovateli v rámci přihlášení k odběru newsletteru a registrace na těchto internetových stránkách mohou být použity pouze k následujícím účelům: marketingové účely, nabídka služeb a produktů, marketingové soutěže, zasílání informací o pořádaných akcích, soutěžích, výrobcích a jiných aktivitách, a to formou zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb, o některých službách informační společnosti, v platném znění (např. e-mailem, SMS, MMS, telefonicky). Souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze kdykoli odvolat, a  to způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení.

Získané osobní údaje mohou být předány společnostem ze skupiny provozovatele či jiným zpracovatelům, a to za účelem nabízení obchodu a služeb.

Souhrnné informace o uživatelích:

Shromažďované údaje mohou být zpracovány do anonymizovaných (tj. identifikaci jednotlivých uživatelů neumožňujících) agregovaných celků pro účely zjištění zájmů a preferencí uživatelů. Takto agregované a anonymizované údaje může provozovatel nebo jiná společnost ze skupiny provozovatele uveřejnit za účelem charakteristiky poskytovaných služeb pro potencionální partnery, odběratele, inzerenty a další osoby nebo k jiným účelům.

Shromažďování dat, odkazy na jiné internetové stránky:

Počítačový systém a software užívaný těmito internetovými stránkami může v rámci svého běžného fungování shromažďovat data související s užíváním internetového komunikačního protokolu za účelem získávání anonymních statistických údajů o užívání stránek a ke kontrole jejich správného užívání. Přestože tyto údaje, jako například druh používaného prohlížeče, IP adresa (internetový protokol), názvy počítačových domén používaných uživatelem při přihlášení se na internetové stránky, jiné parametry vztahující se k operačnímu systému a výpočetnímu prostředí počítače používaného k přístupu na internetové stránky, nejsou shromaždovány za účelem identifikace uživatele, i tak mohou vést k jeho identifikaci přiřazením údajů uchovávaných třetími stranami. V každém případě budou údaje okamžitě po zpracování smazány.

Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné, provozovatelem nekontrolované internetové stránky. Provozovatel neodpovídá za obsah takových internetových stránek nebo za ochranu osobních údajů na takových internetových stránkách.

V případě, že se uživatel těchto internetových stránek rozhodne navštívit některou z internetových stránek, na něž tyto internetové stránky odkazují, doporučuje se seznámit se s jejich pravidly na ochranu osobních údajů.

Duševní vlastnictví:

Obsah publikovaný na těchto internetových stránkách je předmětem ochrany autorského práva dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Autorská díla publikovaná na těchto internetových stránkách, včetně vizualizace a designu stránek, veškerých vyobrazení a databází, které mohou být obsahem stránek, mohou být uživateli užívána pouze pro osobní potřebu. Užití autorských děl publikovaných na těchto internetových stránkách, tj. jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti, apod., pro jiné než osobní potřeby uživatelů, je zakázáno, s výjimkou případů, kdy jejich užití autorský zákon dovoluje nebo kdy provozovatel těchto internetových stránek k takovému užití poskytne příslušné oprávnění.

Označení produktů:

Označení produktů uváděných na těchto internetových stránkách mohou být chráněna ochrannými známkami v souladu se zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění. Jakékoli užití ochranných známek jinou osobou než jejím vlastníkem je zakázáno s výjimkou případů, kdy vlastník dané ochranné známky poskytne k jejímu užití příslušné oprávnění. Zejména se jedná o ochrannou známku „Braník“ a její varianty.

Tyto internetové stránky neobsahují veškeré značky registrované provozovatelem nebo společnostmi ze skupiny provozovatele u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky nebo dle mezinárodních právních předpisů u jiných organizací.

Změny podmínek:

Veškeré změny těchto podmínek budou uveřejněny na těchto internetových stránkách.

Kontakt:

Pivovary Staropramen s. r. o.
Nádražní 84
150 00 Praha 5

Pravidla používání souborů Cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Pomáhají identifikovat Vaše zařízení pro náš server. Běžně pomáhají zajistit, aby webové stránky fungovaly lépe a efektivněji. Webové stránky totiž dokážou tyto soubory přečíst i přepsat a cookies jim umožňují, aby rozpoznaly a zapamatovaly si důležité informace, díky nimž pro vás bude užívání pohodlnější. K čemu cookies slouží? Cookies pouze zaznamenávají například, jaké stránky byly navštíveny dotyčným zařízením a jak dlouho návštěva trvala. Uživatelé mají možnost nastavit své počítače tak, aby přijímaly všechny cookies, upozornily je, když cookie přijmou, nebo cookies nepřijímaly vůbec. Těmto uživatelům pak samozřejmě nemohou být poskytnuty určité osobní služby. Cookies třetích stran Používáme zásuvné moduly sociálních sítí Facebook a Google.

Pro informace o provozovatelích sociálních sítí, jejichž moduly jsou na webu využívány, prosím, navštivte sekce ochrany soukromí na těchto odkazech:

Staropramen

Bylo vám už 18 let?

Vstup na tyto stránky je povolen pouze osobám starším 18 let.